آیا پول، به تنهایی، برای خوشبختی کافی است؟

درست است که پول به تنهایی، برای خوشبختی کافی نیست. اما یکی از مهمترین ارکان زندگی است. بدون پول، مشکلات بسیاری خواهید داشت و در تنگنا و سختی خواهید بود. شاید اولین هدیه ای که داشتن پول و درآمد کافی به شما میدهد، رفاه و تحصیلات مناسب برای فرزندانتان است. اگر به قدر کافی درآمد داشته و ثروتمند باشید، میتوانید فرزندانتان را در مدارسی ثبت نام کنید که موفقیت و آینده آنان را تضمین میکند. در نهایت هم وقتی به دانشگاه میروند، تمام هزینه های آنها را به راحتی میدهید تا فرزندانتان بدون بدهکاری، دانشگاه را به اتمام رسانده و وارد بازار کار شوند. اینها همه امکاناتی است که افراد بی پول و کم درآمد و فرزندانشان از آنها محروم هستند، و در نتیجه، بی پولی و فقر، مانند یک بیماری ‌ژنتیکی، از نسلی به نسل دیگر آنها منتقل خواهد شد.م

Continue reading آیا پول، به تنهایی، برای خوشبختی کافی است؟